Regulamin Sklepu Mazdy

Regulamin Sklepu Mazdy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


MAZDA PHU ,,FIAŁKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA

 • 1

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
  2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
   z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  4. Sklep internetowy (Sklep) – funkcjonalność Serwisu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, dostępnego pod www.mazdaczesci.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

 

 • Sprzedawca - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "FIAŁKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Poznańska 20b, 65-137 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228990, NIP: 9730672604, REGON: 971276730, adres poczty elektronicznej: kontakt@mazdaczesci.pl, telefon: +48 68 320 07 50

 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność sądową, która korzysta w jakikolwiek sposób
  z Serwisu internetowego.
 2. Towar – produkty oferowane w Sklepie internetowym, w szczególności rzeczy
  w określonej ilości;
 3. Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania;
 4. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych dotycząca danego Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze, którą należy zapłacić Sprzedawcy za dany Towar,  wyrażona w złotych polskich. Cena umieszczona obok informacji o Towarze nie zawiera kosztów Dostawy.  
 5. Dostawa – usługa przewozu Towarów objętych Zamówieniem, świadczona przez profesjonalnych przewoźników. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i zależą od sposobu dostarczenia Towaru.
 6. Koszyk – funkcjonalność Serwisu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego dokonuje się wyboru Towaru w ramach procedury składania Zamówienia.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, określające w szczególności rodzaj, ilość Towaru oraz inne treści przewidziane prawem.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 9. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 10. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku zawierania Umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta umowa ta ma charakter Umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa zawarta z Klientem: 
  1. przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy;
  2. w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1);
  3. w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 12. Lokal przedsiębiorstwa:
 1. miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
 2. miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.
 1. Konto – część Serwisu internetowego, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Klienta w Sklepie Zamówieniach. 
 2. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Klienta.
 3. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany samodzielnie przez Klienta w Serwisie internetowym podczas procesu Rejestracji, niezbędny do uzyskania dostępu do Konta.
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany samodzielnie przez Klienta w Serwisie internetowym, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta.
 5. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający Użytkownikowi kontakt ze Sprzedawcą dostępny pod adresem https://mazdaczesci.pl/kontakt/
 6. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 definicje pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U.2020 r. poz. 344);
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U.2020 r. poz.287).
 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, o którym mowa  w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu, w tym:
 1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca;
 2. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
 3. zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Regulamin określa zasady korzystania Klientów oraz Użytkowników z Serwisu internetowego, który umożliwia: 
 1. składanie Zamówień Towarów w Sklepie;
 2. powiadamianie o statusie Zamówień w Sklepie;
 3. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami w Sklepie;
 4. dostęp do Konta;
 5. zarządzanie danymi osobowymi oraz narzędziami autoryzacyjnymi podanymi w Koncie;
 6. składanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie;
 7. zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Towaru nabytego w Sklepie;
 8. informowanie o Towarach dostępnych w Sklepie.
 1. Warunkiem korzystania z Serwisu internetowego jest uzyskanie przez Użytkownika we własnym zakresie dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego,
  z dostępem do Internetu.
 2. Serwis internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Safari bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. Sprzedawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis internetowy może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami w ramach Sklepu internetowego, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania
  i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych
  w Internecie.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu internetowego.
 6. Sprzedawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu internetowego, o czym poinformuje Użytkowników w Serwisie internetowym, jeżeli zmiany te będą  wpływać na prawa i obowiązki Użytkowników.
 7. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Użytkownika kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Użytkownik. 
 8. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu internetowego wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Użytkownika.  Polityka cookies jest integralną częścią Regulaminu i dostępna jest na stronie Serwisu internetowego.
 9. Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Informacje o Towarach podane na Stronie internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, mają charakter wyłącznie informacyjny
  i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • 3

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca przed zawarciem Umowy sprzedaży udostępnia nieodpłatnie Klientowi niniejszy Regulamin  za pośrednictwem odsyłacza “Regulamin Sklepu Mazdy”, który jest zamieszczony na stronie głównej Sklepu. A na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „ZAREJESTRUJ" Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz po aktywacji Konta poprzez link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres poczty e-mail albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Użytkownika z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. powstrzymania się od rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
 5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w razie naruszenia przez Klienta Regulaminu, a nadto gdy Klient:
 1. podał dane nieprawdziwe, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. dopuścił się, za pośrednictwem Sklepu internetowego, naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
 3. dopuścił się innego zachowania, sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącego w dobre obyczaje bądź dobre imię Sprzedawcy.
  1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego
   w okolicznościach wskazanych w ust. 5, nie może ponownie korzystać z usług Sklepu internetowego bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca, chcąc rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,  poinformuje Użytkownika o tym fakcie wysyłając informację na adres poczty e-mail podany w Koncie, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta.
  3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń w terminie 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania.

 

 • W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.
 • Użytkownik, który posiada Konto rozwiązuje Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: 
 • samodzielnie usuwając Konto, składając taką dyspozycje na podstronie Konta albo
 • zgłaszając żądanie usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Sprzedawcy żądania usunięcia Konta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od daty zgłoszenia żądania usunięcia.
 • Konto jest aktywne do chwili jego usunięcia w związku z odstąpieniem od umowy albo wypowiedzeniem przez Klienta Umowy o świadczenie usług. Serwisu, przy czym Konto Użytkownika będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji wszystkich będących w toku Zamówień lub Usług.

 

 • 4

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. W tym celu Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej, a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji (ZAREJESTRUJ) znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala samodzielnie indywidualne hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. W trakcie rejestracji, Klient ma także możliwość zapoznania się z Polityką prywatności, akceptując jej treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestrowym. 
 2. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności.
 3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane aktualne i prawdziwe. W przypadku podania przez Klienta danych innych osób, Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę prawną dla podania takich danych oraz, że Klient poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Sprzedawcy, a także poinformował o zasadach przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych określonych w Polityce prywatności.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji w Sklepie uzyskuje dostęp do historii Zamówień w Koncie.
 6. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, nie jest warunkiem zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda Klienta może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przesłane na adres e-mail Sprzedawcy.

Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu po uprzednim założeniu Konta lub bez zakładania Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej Sklepu. Zamówienia mogą być składane przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24  (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele bądź w inne dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane
  w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie odpowiednio soboty, niedzieli bądź dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie nie jest konieczne założenie Konta.
 3. Klient posiadający Konto, składający Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany
  o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 4. Klient nie posiadający Konta w Sklepie, składający Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu dokonania Zamówienia, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia wypełnia formularz zamówienia, w którym podaje: Imię i Nazwisko, adres e-mail, adres na który ma zostać przesłany zamówiony towar, numer telefonu kontaktowego. Klient składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 5. Każdorazowo przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany
  o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 6. W trakcie wypełniania formularza Zamówienia, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, Klient ma także możliwość zapoznania się z Polityką prywatności, akceptując jej treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W trakcie składania Zamówienia Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 7. Złożenie Zamówienia jest tożsame ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta,  Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie jego złożenia.
 9. Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, które zawiera, w szczególności: potwierdzenie rodzaju i ilości wybranych przez Klienta Towarów oraz ceny tych Towarów w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy
  o przyjęciu oferty o treści zgodnej z Zamówieniem Klienta i potwierdzeniem Sprzedawcy przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty e-mail Klienta wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia bez zakładania Konta.
 11. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. 
 12. Informacja o dostępności Towarów jest każdorazowo podawana przy opisie Towaru lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 • 6

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni niezbędnych do dostawy i realizacji Zamówienia.
 4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia, o którym mowa w ust. 3, liczony jest w dniach roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z chwilą ziszczenia się warunków,
  o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmujące zamówione Towary.
 6. Realizacja zamówień na rzecz Klientów będzie się  odbywać za pośrednictwem firmy kurierskiej (GLS).
 7. Klient składając Zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez firmę kurierską powinien podać dokładny adres, pod który Zamówienie ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu Zamówienia. 

Płatności

  1. Ceny oferowanych Towarów i usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
  2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu Zamówienia i wyborze sposobu Dostawy.
  3. Płatności za zamówione Towary będą realizowane za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie na adres
   e-mail Klienta o terminie, w którym jest zobowiązany dokonać płatności za zamówiony Towar w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
  5. Sprzedawca wystawia w Sklepie faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Towaru Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres poczty e-mail podany w Koncie, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru.

 

 • Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres Sklepu lub na adres e-mail: kontakt@mazdaczesci.pl.
 • Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Klienta będącego Konsumentem wystawiany jest paragon, chyba że Użytkownik zgłosi potrzebę wystawienia faktury i poda dane niezbędne do jej wystawienia.
 • Do każdego Zamówienia realizowanego na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem wystawiana jest faktura VAT.
 • Paragon lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba że Zamówienie realizowane jest etapami – w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiony odrębny paragon/faktura VAT.

 

Gwarancja producenta

 

 • Sprzedawca nie jest producentem Towarów.
 • Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. 
 • Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania mogą zostać podane np. w formie karty gwarancyjnej dołączonej do Towaru lub informacji umieszczonej bezpośrednio na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. 
 • W przypadku, gdy Towar objęty jest gwarancją producenta, Sprzedawca wraz z Towarem wyda Klientowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku brak wydania dokumentu gwarancyjnego Umowa sprzedaży zawarta ze Sprzedawcą stanowi dokument gwarancyjny.
 • Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji producenta określone są w warunkach gwarancyjnych producenta.
 • Klient powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach warunków gwarancyjnych producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.
 • Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży niezależnie od uprawnień wynikających z warunków gwarancyjnych producenta. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi Sprzedawcy za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

 

 • 9

Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży, jako sprzedawca odpowiada względem Klienta za zgodność Towaru z Umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w art. 43b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, zostałeś wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży. 
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, jakość, ilość, kompletność i funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 4. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi: 
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: 
  1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 5 Regulaminu.
 2. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży. 
 3. W treści reklamacji należy podać: 
  1. dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające Sprzedawcy udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko bądź nazwa podmiotu; 
  2. adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie bądź adres poczty e-mail; 
  3. powód reklamacji, w tym wskazanie daty i okoliczności stwierdzenia nieprawidłowości oraz opisać na czym niezgodność polega;
  4. przedstawić dowód zakupu reklamowanego Towaru;
  5. sprecyzować, z którego przewidzianego ustawą o prawach konsumenta uprawnienia Konsument korzysta. 
 4. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać dokonane przy użyciu formularza reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w ust. 3. Reklamowany Towar należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 5 Regulaminu: ul. Poznańska 20b, 65-137 Zielona Góra. Klient wraz z żądaniem powinien dostarczyć lub odesłać niezgodny z Umową sprzedaży Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Klient ma obowiązek udostępnienia Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku gdy Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. 
 7. Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów spośród dostarczonych przez Sprzedawcę w ramach jednego Zamówienia, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży również w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta łącznie z Towarem niezgodnym z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, w sytuacji gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 
 9. W przypadku gdy okaże się, że naprawa i wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może ona odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów Sprzedawca uwzględnia wszelkie okoliczności, a w szczególności wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz rodzaj i znaczenie stwierdzonej niezgodności z Umową sprzedaży.
 10. W przypadku, gdy Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji gdy: 
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży poprzez jego naprawę lub wymianę ze względu na to, że zarówno naprawa jak i wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów; 
 2. Sprzedawca nie dokonał naprawy albo wymiany Towaru na swój koszt, w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta od chwili poinformowania Sprzedawcy przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży;
 3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca podjął niezbędne kroki w celu doprowadzenia Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
 4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego domagania się przez Konsumenta naprawy albo wymiany Towaru;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;
 6. Sprzedawca nie odebrał od Konsumenta Towaru na swój koszt; 
 7. Sprzedawca nie zdemontował Towaru oraz nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleceniu wykonaniu tych czynności na swój koszt, gdy Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.
 1. Cena zostanie obniżona proporcjonalnie do obniżenia wartości Towaru ze względu na jego niezgodność z Umową sprzedaży.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. 
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli: 
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na podany przez Klienta adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail. 
 5. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
 6. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Towar zostanie zwrócony Klientowi wraz z uzasadnieniem uznania złożonej przez Klienta reklamacji za niezasadną.
 7. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Towaru, Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupiony Towar, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana przez Klienta wpłata na poczet dostawy wybranego Towaru. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Klienta rachunek bankowy, pod warunkiem, że jako Konsument wyraźnie się na to zgodzi.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, jeżeli niezgodność zostanie ujawniona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Sprzedawcy.
 9. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów Kodeksu cywilnego, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Klient nie będący Konsumentem zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.
 10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. W związku z tym Sprzedawca informuje, że:
 1. przykładowymi możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta może być: 
 1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 
 2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
 3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 1. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl);
 2. Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR), która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja.
 • 10

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
  w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przez Sprzedawcę.
 3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać na adres Sprzedawcy  wskazany w § 1 ust. 5 Regulaminu, elektronicznie na adres poczty e-mail kontakt@mazdaczesci.pl.
 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać dane umożliwiające przekazanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, w tym dane kontaktowe, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację za zasadną.
 7. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierała danych osobowych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w siedzibie Sprzedającego pod adresem wskazanym w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, o których mowa w § 8 ust. 26 niniejszego Regulaminu.
 • 11

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, może
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy przesłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej kontakt@mazdaczesci.pl lub pocztą na adres Sprzedawcy wskazany
  w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 3. W przypadku złożenia przez Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać
  z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, a w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia
  w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 3. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Towaru na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 5 Regulaminu, przed upływem tego terminu.
 3. Zwracany Towar należy odesłać Sprzedawcy wraz z kartą gwarancyjną (dla Towarów, na które udzielono gwarancji).
 4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
  o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 12

 

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług

 

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług należy przesłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej kontakt@mazdaczesci.pl lub pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 3. W przypadku złożenia przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług pocztą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle temu Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług umowę tę uważa się za niezawartą.
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2023.
 2. Sprzedawca informuje o zmianie Regulaminu umieszczając informację w Serwisie internetowym oraz na każde żądanie Użytkownika może mu dostarczyć Regulamin drogą elektroniczną, na adres poczty e-mail wskazany w Koncie, bez dodatkowych opłat.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od dnia umieszczenia informacji w Serwisie internetowym. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu. 
 4. Zmiany Regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin jest stale dostępny w Serwisie internetowym w formie, która umożliwia odtworzenie, pozyskanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez skopiowanie i zapisane go na dysku twardym urządzenia końcowego.
 6. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: 
 1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu internetowego;
 2. zmiany funkcjonalności Serwisu internetowego, z tym zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności;
 3. zmiany warunków technicznych świadczenia przez Sprzedawcę usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę;
 4. zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy.
 1. Weryfikacja Klienta będącego Przedsiębiorcą na prawach konsumenta odbywa się poprzez zweryfikowanie danych wskazanych przez Klienta za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wg klasyfikacji PKD.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą jest prawo polskie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Właściwymi sądami do rozpoznawania spraw związanych z zawartą przez strony umową są polskie sądy powszechne. 
 4. Użytkownicy, którzy są Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta mogą skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim w Zielonej Górze. Użytkownik może zapoznać się ze sposobem skorzystania z ww. pozasądowego trybu za pośrednictwem strony internetowej www.uokik.gov.pl. 
 5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, a także pytania dotyczące obsługi i funkcjonowania Serwisu internetowego należy kierować na adres poczty e-mail kontakt@mazdaczesci.pl. 
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU

………………………………
(Miejscowość, data)


Dane Klienta:
…………………………………..
(Imię, nazwisko)
…………………………………..
…………………………………..
(Adres Klienta)

…………………………………..

(Adres e-mail/telefon – opcjonalnie)

…………………………………..

(NIP/REGON jeśli dotyczy)

Adresat:
PHU "FIAŁKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
ul. Poznańska 20b
65-137 Zielona Góra

FORMULARZ REKLAMACYJNY


Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………… towar jest wadliwy, numer zamówienia………………. Wada polega na …………………………………… ……………………………………………………………..

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądam:

 • nieodpłatną naprawę towaru* (usunięcie niezgodności z umową);
 • wymiany towaru na nowy*
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………… (słownie: ……………………………) zł
 • zwrot pieniędzy (odstąpienie od umowy) - jeżeli brak zgodności z umową jest istotny

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………… 

 


………..…………………………
(Data i podpis Klienta)
*niepotrzebne skreślić

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SKLEPU
………………………………
(Miejscowość, data)


Dane Klienta:
…………………………………..
(Imię, nazwisko)
…………………………………..
…………………………………..
(Adres Klienta)

…………………………………..

(Adres e-mail/telefon – opcjonalnie)

…………………………………..

(NIP/REGON jeśli dotyczy)


Adresat:
PHU "FIAŁKOWSKI" SPÓŁKA JAWNA
ul. Poznańska 20b
65-137 Zielona Góra


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


Ja ................................................ niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży nr ………….. z dnia ………………… , której przedmiotem był zakup następujących rzeczy ……………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………… 


Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Sklepu i niniejszego formularza.

…………………………
(Data i podpis Klienta)

  

KONTAKT

+48 68 320 07 50